Wałbrzyski Klub Szachowy

HETMAN WAŁBRZYCH


tel. 661 680 809
e-mail: hetman@szachy.walbrzych.pl

Walne zebranie WKS HETMAN WAŁBRZYCH - zaproszenie

Zapraszamy członków na Walne Zebrania Stowarzyszenia Wałbrzyski Klub Szachowy HETMAN WAŁBRZYCH.

Miejsce i data zgromadzenia: ul. Dunikowskiego 28/18, 58-309 Wałbrzych, 17.02.2018r. godz. 18.00

Porządek obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Wałbrzyski Klub Szachowy HETMAN WAŁBRZYCH.
1. Otwarcie Zebrania.
2. Powołanie Przewodniczącego Zebrania i protokolanta (wybór).
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji: - Skrutacyjno - Mandatowej - Uchwał i Wniosków
5. Przedstawienie przez Członka Zarządu sprawozdania finansowego za rok 2018.
6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018r. – podjęcie uchwał.
7. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
10. Zgłaszanie kandydatów do nowych władz Stowarzyszenia.
11. Wybory nowych władz.
12. Ogłoszenie wyników wyborów.
13. Sprawozdania Komisji Skrutacyjno – Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
14. Wolne wnioski i oświadczenia.
15. Zamknięcie Walnego Zebrania.